(قسمت دوم ) اساسنامه موزیکال فرم کیک جیتسو MMA

محدودیت زمانی در کاتا: TIME LIMIT IN KATA : - ح...

(قسمت دوم ) اساسنامه موزیکال فرم  کیک جیتسو MMA

محدودیت زمانی در کاتا:


Time limit in KATA :


- حداکثر زمان 5 دقیقه است.
-تایمر از زمانی که احترام رزمی انجام میشود شروع به شمارش میکند ودر زمان احترام رزمی آخر پایان می پذیرد.
-اگر کاتا از محدودیت زمانی خارج بود ، امتیاز نگه دار علامت "OVERTIME" را به سرداور نشان می دهد.


- Maximum time is 5 minutes.

- The time will start from the salute for starting to perform until the salute at the end of performance.
- If the time limit is exceeded the scorekeeper will give the sign “OVERTIME” to the head referee.

-هنگامی که اجرای کاتا به پایان رسید سرداور به نفر یا تیم شرکت کننده و به حضار اعلام میکند که کاتا ی شرکت کننده در محدودیت زمانی قرار نگرفته یا بعبارت دیگر OVERTIME شده است.


- When the performance is finished the head referee informs the competitor or team and the audience that the time limit is exceeded.

 

- در صورتی که تایم از محدوده ی زمانی تجاوز کرد سرداور نفر یا تیم شرکت کننده را مردود (دیسکوالیفای) اعلام میکند .


- In case of exceeding the time-limit the head referee will disqualify the competitor or team.


چگونگی برد کاتا :


How to win in KATA


-تصمیم گرفته شده از جمع اکثریت آرای داوران اتخاذ میشود .
-در مسابقات کاتا همیشه یک مسابقه دهنده با نفری دیگر و یک تیم با تیمی دیگر مسابقه می دهد.
-برنده به دور بعد راه پیدا می کند ، و بازنده حذف می شود .


- The decision will be taken by the majority of referees.
- In KATA competition there will be always one competitor competing against another competitor, or one team competing against another team.
- The winner will go forward in the next round, the loser is eliminated .


-4 نفر آخر یا 4 تیم آخر بر سر جایگاه های 4-1 با یکدیگر مسابقه می دهند.


- The last 4 competitors or teams will compete for place 1 to 4 in that competition.


داوری و قضاوت در کاتا


Refereeing and Judging in KATA


-سیستم داوری در داخل فدراسیون جهانی هنرهای رزمی ترکیبی(WMMAF) بر پا یه ی استفاده از 5-3 داور میباشد.
-تیم داوری متشکل از یک سرداور و 2 الی4 داور کنار می باشد.


- The refereeing system within the World Mixed Martial Arts Federation is based on using 3-5 referees.
- The referee team is composed of one head referee and 2 or 4 side referees
.

-در مسابقات نیمه نهایی 3 داور از کشور های مختلف حضور دارند.
-در مسابقات فینال 3 الی 5 داور بسته به تصمیم هیات سازمان WMMAF حضور دارند.
-تصمیمات مستقیما توسط داوران به شرح زیر گرفته می شود: داوران کنار و سرداور مسابقه را از یک زاویه ی یکسان مشاهده می کنند و برنده را با چوب های قرمز یا آبی مشخص می کنند و با علامت سرداور


- In the semi-finals there are 3 referees of different countries.
- In the finals there are 3 or 5 referees depending on decision of the the organizing staff of the WMMAF .

-The decision will be taken directly by the referees as follows : the side referees and the head referee will watch in the same direction and they will show the winner directly by their blue or red stick, at once, at the sign of the head referee .


-تصمیم ها بر اساس اکثریت آرای داوران گرفته میشود .
-داوری که در سمینار داوران در روزهای قبل حاضر نبوده است اجازه ندارد همچون داوران رفتار کند .
-اصول زیر برای داوری در مورد کاتا مهم است
- هر داور باید اطلاعات جامعی نسبت به قوانین داشته باشد و بتواند تفسیر های صحیحی از قوانین انجام دهد.


- The decision will be taken by the majority of referees .
- A referee who was not present in the referees seminar on the day before competition will be not allowed to act as referee in that event .
- The following principles are very important for judging a performance in KATA .
- Every referee must have the knowledge of rules and must be able to give the right interpretation of the rules .

 


اصول 7 گانه ی کاتا


7 PRINCIPLES of KATA


1.کاتا ها و کاتاها ی سلاح باید زنده باشند و با احساسات واقعی اجرا شوند. هدف تکنیک ها باید واضح باشد، و باید ارزش رزمی داشته باشند.یک کاتا نباید فقط رقص باشد ،باید زیبا باشد اما حاوی ارزش رزمی.
2.مرتبط با روح . انرژی زور و عقل باید در یک نقطه و یک زمان هماهنگ کار کنند . در اینجا میتوانیم درباره ی تمرکز بگوییم


1. KATA and WEAPON KATA has to be alive and has to be performed with feeling. The purpose of techniques must be clear, they should have a combat value. A KATA must not be just a dance, nice for looking but devoid of combat value.
2. There has to be “spirit”. Energy, force and mind must come together in one point in a short moment. Here we can talk about “Focus
”.

 

.3قدرت ، قوی و ضعیف بودن،سختی و نرمی ، پیچیدگی و سادگی ، اینها چیزهایی است که باید در کاتا به آن توجه شود .
4.زمان بندی سریع و آهسته. و همچنین ترکیبات و تغییرات سریع و آهسته.در کاتا تفاوت بین عمل کردن و نکردن وجود دارد.در این روش ریتم ها بازتاب کننده ی شخصیت ها هستند و حسی از یک نبرد را منتقل می کنند .


3. The power of strong and weak, hard and soft, flex and relax. We have to see all this in a KATA.
4. The timing of fast and slow. There has to be a variation in speed. There is a difference between action and no action in a KATA. In this manner there will be a rhythm reflecting a character and conveying a feeling of a battle.


5.ریتم نفش کشیدن ، نحوه ی صحیح دم و بازدم. این خیلی مهم است که قدرت و انرژی در نقطه ی تحتانی شکم جمع شود.


5. Rhythm of breathing, the right way of breathing in and out. It is important to gather power and energy in the area of the energy-center in the lower abdomen.


6.تعادل در هر تمرینی ضروری است.برای داشتن تاثیر بسزای تکنیک ها داشتن تعادل بدنی مهم است. بعضی از تکنیک ها در کاتا فقط برای داشتن تعادل بدنی خوب می باشد .
7.تقارن و همگام سازی در کاتا های همگام بسیار مهم است .


6. Balance is very important in every exercise. For right and effective techniques it is important to have a good balance of the body. Some techniques in a KATA are just for development of balance of the body.
7. Synchronization is very important in KATA SYNCHRONIC.


نکته: داوران برای قضاوت صحیح باید به موراد زیر توجه داشته باشند.


Note: Referees /judges must always apply the following criteria in order to judge correctly:


.1اجرا چگونه بود؟
2.همگام سازی چگونه بود ؟
3.نحوه ی اجرا چگونه بود ؟ آیا مسابقه دهنده شبیه به فایتر بوده یا تکنیک های او در طول اجرا بی حس و حال بوده است ؟


1. How was the PERFORMANCE?
2. How was the SYNCHRONIZATION?
3. How was performer’s manner? Did he/she look like a fighter or was his action passive during the performance?


4.نحوه ی تنفس مسابقه دهنده چگونه بود؟ آیا خوب بود ؟
5.تعادل او چگونه است ؟آیا در حین اجرا تعادلش را از دست میدهد؟ آیا قوی بر روی پاهایش می ایستد؟
6. میزان نرمی او چگونه بوده است, آیا مطابق بر قواعد WMMAF بوده است؟


4. How was his/her BREATHING? Was it good?
5. How was his/her BALANCE? Did he/she loose balance during the performance? Was the performer strong on his/her legs?
6. How was HARD/SOFT applied, did it correspond to the main principle of WMMAF? Was it just Soft movements? Was it just HARD movements?


7.KIME او چگونه بود ؟ آیا روح یک فایتر را به نمایش می گذاشته است؟ آیا اجرای او شبیه به یک مبارزه ی واقعی بوده است؟ آیا او به شما این احساس که یک چیز قوی و متمرکزی در اجرای او بود ، را منتقل می کند؟ یا حرکات او به رقص شبیه بوده است و همانند ترکیبی از حرکات زیبا بوده است ؟


7. How was his/her KIME? Did he/she show the fighting spirit? Did he/she look like having a real fight, a real battle during his/her KATA? Did he/she make you feel that something strong and focused was inside the performance, or did his/her movements look just like a dance , just like a beautiful succession of movements and that’s it ?


رد صلاحیت در کاتا (دیسکوالیفیکیشن):


Disqualification in KATA:


-اگر یک نفر یا یک تیم برای مسابقه حاضر نشود بعد از 30 ثانیه رد میشود .
-اگر یک نفر یا تیم شرکت کننده اجرایشان را قبل پایان قطع کنند رد می شوند.
-اگر فرد یا یکی از افراد تیم زمین مسابقه را ترک کنند فرد یا کل تیم رد میشوند.
-زمانی که تایم اجرا از محدوده ی زمانی خارج باشد.


- If one competitor/team is not coming to compete, after 30 seconds follows disqualification.
- When a competitor or team stops the performance before the end, disqualification will follow.
- When a competitor or member of a team moves out of the competition area, the competitor or the team will be disqualified.
– When a performance is less or more than the time limit .

 


نفر یا تیم شرکت کننده ی اول


First competitor or team


- مسابقه دهندگان بر اساس زمان ثبت نامشان رده بندی میشوند. بدین منظور شرکت کننده ای که فرم ثبت نامش را با تعویق ارسال مینماید اولین شرکت کننده خواهد بود. اولین ثبت نام کنندگان در آخر بخش مسابقه خواهند داد.


-The competitors will compete in the order of their registrations. In this way the competitor or team who was delayed sending registrations forms will be the first in starting the competition. The first registered competitors will compete in the end of division
 

کاتای سلاح


WEAPON KATA


-در بخش کاتا ی سلاح یک شرکت کننده یا یک تیم مهارت های خود را در یکی از کاتاهای سلاح به انتخاب خودشان به نمایش می گذارند. کاتاهای سلاح می توانند سنتی باشند یا یک فرم مدرن باشند(استفاده از سلاح های گرم غیر مجاز است!!!).


- In WEAPON KATA division a competitor or team shows their skills in a particular weapon Kata of their choice. This weapon Kata can be a traditional or a modern weapon form (NO FIRE GUNS WEAPONS ARE ALLOWED!!!).
 

-کاتای سلاح برای دفاع کردن یا حملات واقعی است . بنابراین استفاده از سلاح های گرم غیر مجاز است.
-همچنین سلاح های سنتی همچون کاتانا(شمشیر) ، کاما (داس) ، تاندا(چاقو) ، تونفا ، و دیگر چیز ها باید از آهن/فلزات و یا چوب درست شده باشد نه از پلاستیک .
-در بخش کاتا دو زیرگروه وجود دارد: کاتا ی فردی سلاح و کاتای همگام سلاح


- Weapons Kata are for real defending or/real attacking. Therefore it is not allowed to work with soft-weapons.
- Also traditional weapons like Katana (sword), Kama (sickle), Tanto (knife), Tonfa, and others have to be made of Iron / Metal / Wood and not of plastic.

- Inside the WEAPON KATA division there are 2 subdivisions : WEAPON KATA INDIVIDUAL and WEAPON KATA SYNCHRONIC .
-مسابقه دهنده ی تنها در بخش کاتا ی سلاح مسابقه میدهد و تیم ها نیزدر مقابل یک گروه سه نفره در بخش کاتای همگام سلاح مسابقه می دهند .


- Single competitors compete in Weapon Kata and teams composed of 3 members compete in Weapon Kata Synchronic.
 

امنیت در کاتای سلاح
 

Safety in WEAPON KATA


-هر سلاح باید شکل مناسبی داشته و برای مسابقه دهنده ، داوران و بقیه ی حضار خطری نداشته باشد.
-قبل از شروع مسابقه ی سلاح ، تمام سلاح ها توسط داوران چک می شوند .
-هر سلاحی که خطرناک تلقی شود ، توسط داوران از مسابقه رد میشود ، اما مسابقه دهنده میتواند در مسابقه بماند اما مجبور به استفاده از سلاحی دیگر که توسط داوران بی خطر شناخته شده میشود.


- Each weapon must be in good shape and safe for the competitor, referees and audience.
- Before starting a weapon competition the weapon will be checked by the referees.
-Each weapon which is not safe, will be taken out of competition, the competitor or team can stay in the competition, but has to use another weapon checked and authorized by a referee.

 

-فقط مسابقه دهنده مسئولیت سلاح خود را بر عهده دارد ، نه کسی دیگر.
-سلاح های تیز مورد استفاده در مسابقات WMMAF در بیرون از زمین مسابقه باید توسط یک کاور پوشانده شود.
 

- Only the competitor is responsible for his (own) weapon, nobody else.
- Sharped weapons used in W.M.M.A.F. competitions have to be covered with a safety cover when outside of the competition area.

اجرا در کاتای سلاح :


Presentation in WEAPON KATA :


-زمانی که اسم یک شرکت کننده یا تیم برای اولین بار توسط سرداور اعلام می شود ، نفر یا تیم مسابقه دهنده باید در زمین مسابقه حضور یابند،بر روی صندلی های پشت زمین مسابقه .
–زمانی که رنگ کمربند مسابقه دهنده ها توسط سرداور اعلام شد ، نفر یا تیم باید اجرای خودشون را از یک کاتا به نمایش بگذارند.


- When the names of the competitors or teams are announced for the first time by the head referee, the competitors or teams must take place in the competition area, on the chair(s) in the back of the competition area.
-When the belt color of the competitor or team is announced by the head referee, the competitor or the team has to start their presentation followed by their KATA.


-نفر یاتیم مسابقه دهنده به سمت سرداور می روند، و ضمن احترام رزمی نام کاتای خود را با صدای بلند اعلام می کنند . این اطلاعات باید بسیار واضح باشد(مثل: کاتای نی چو زای نو) .و در تیم ها کاپیتان آن تیم اعلام کننده ی نام کاتا به سرداور می باشد.
-بعد از علامت سرداور نفر یا تیم مسابقه دهنده به نقطه ای میروند که باید کاتای خود را از آن جا شروع کنند و زمانی که آماده بودند کاتا را به اجرا در می آورند. سرداور با زدن زنگ علامت شروع زمان مسابقه دهندگان را اعلام می کند .


- The competitor or team walks in front of the head referee, salute to the head referee and speaks out loud just the name of the KATA. This information will be very clear (Example: Ni Cho Zai no Kata). In case of teams the head of the team is the announcer to the head referee.
- After a signal of the head referee the competitor or team walks to the point where they have to start their performance and start when they are ready to do it. The head referee gives a signal by a gong to start the time

.

-زمانی که نفر یا تیم مسابقه دهنده اجرای خود را به پایان میرسانند باید به سرداور احترام رزمی بگذارند ، و سرداور برای بار دوم با صدای زنگ به تایم نگهدار علامت می دهد تا تایم نگهدار زمان را متوقف کند.


-When the competitor or team finish their performance they salute the head referee again, and the head referee gives for the second time a gong-signal ordering the time keeper to stop the time.


-تمام مسابقه دهندگان میبایست قبل و بعد از اجرای کاتای خود خارج از زمین مسابقه به درستی(!!!) منتظر بمانند.


- All the competitors will wait before and after their performance outside the competition area in a decent manner .
 

محدودیت زمانی در کاتای سلاح:


Time limit in WEAPON KATA :


- حداکثر زمان 5 دقیقه است.
-تایمر از زمانی که احترام رزمی انجام میشود شروع به شمارش میکند ودر زمان احترام رزمی آخر پایان می پذیرد.


- Maximum time is 5 minutes.
-The time will start from the salute for starting to perform until the salute at the end of performance.


-اگر کاتا از محدودیت زمانی خارج بود ، امتیاز نگه دار علامت "OVERTIME" را به سرداور نشان می دهد.
-هنگامی که اجرای کاتا به پایان رسید سرداور به نفر یا تیم شرکت کننده و به حضار اعلام میکند که کاتا ی شرکت کننده در محدودیت زمانی قرار نگرفته یا بعبارت دیگر OVERTIME شده است.


- If the time limit is exceeded the scorekeeper will give the sign “OVERTIME” to the head referee.
- When the performance is finished the head referee informs the competitor or team and the audience that the time limit is exceeded.

- در صورتی که تایم از محدوده ی زمانی تجاوز کرد سرداور نفر یا تیم شرکت کننده را مردود (دیسکوالیفای) اعلام میکند .


- In case of exceeding the time-limit the head referee will disqualify the competitor or team.c
 

چگونگی برد کاتای سلاح :


How to win in WEAPON KATA


-تصمیم گرفته شده از جمع اکثریت آرای داوران اتخاذ میشود .
-در مسابقات کاتا همیشه یک مسابقه دهنده با نفری دیگر و یک تیم با تیمی دیگر مسابقه می دهد.
-برنده به دور بعد راه پیدا می کند ، و بازنده حذف می شود .
-4 نفر آخر یا 4 تیم آخر بر سر جایگاه های 4-1 با یکدیگر به مسابقه می دهند.


- The decision will be taken by the majority of referees .
- In KATA competition there will be always one competitor competing against another competitor, or one team competing against another team.
- The winner will go forward in the next round, the loser is eliminated .
- The last 4 competitors or teams will compete for place 1 to 4 in that competition.


داوری و قضاوت در کاتای سلاح


Refereeing and Judging in WEAPON KATA


-سیستم داوری در داخل فدراسیون جهانی هنرهای رزمی ترکیبی(WMMAF) بر پا یه ی استفاده از 5-3 داور میباشد.
-تیم داوری متشکل از یک سرداور و 2 الی4 داور کنار می باشد.
 

- The refereeing system within the World Mixed Martial Arts Federation is based on using 3-5 referees.
- The referee team is composed of one head referee and 2 or 4 side referees.

-در مسابقات نیمه نهایی 3 داور از کشور های مختلف حضور دارند.
-در مسابقات فینال 3 الی 5 داور بسته به تصمیم هیات سازمان WMMAF حضور دارند.
-تصمیمات مستقیما توسط داوران به شرح زیر گرفته می شود: داوران کنار و سرداور مسابقه را از یک زاویه ی یکسان مشاهده می کنند و برنده را با چوب های قرمز یا آبی مشخص می کنند و با علامت سرداور
-تصمیم ها بر اساس اکثریت آرای داوران گرفته میشود .


- In the semi-finals there are 3 referees of different countries.
- In the finals there are 3 or 5 referees depending on decision of the the organizing staff of the WMMAF .
- The decision will be taken directly by the referees as follows : the side referees and the head referee will watch in the same direction and they will show the winner directly by their blue or red stick, at once, at the sign of the head referee .

- The decision will be taken by the majority of referees .


-داوری که در سمینار داوران در روزهای قبل حاضر نبوده است اجازه ندارد همچون داوران رفتار کند .
-اصول زیر برای داوری در مورد کاتای سلاح مهم است
- هر داور باید اطلاعات جامعی نسبت به قوانین داشته باشد و بتواند تفسیر های صحیحی از قوانین انجام دهد.


- A referee who was not present in the referees seminar on the day before competition will be not allowed to act as referee in that event .
- The following principles are very important for judging a performance in KATA .
- Every referee must have the knowledge of rules and must be able to give the right interpretation of the rules

 

اصول 7گانه ی کاتای سلاح


7 PRINCIPLES of WEAPON KATA
 

1. کاتاها ی سلاح باید زنده باشند و با احساسات واقعی اجرا شوند. هدف تکنیک ها باید واضح باشد، و باید ارزش رزمی داشته باشند.یک کاتای سلاح نباید فقط رقص باشد ،باید زیبا باشد اما حاوی ارزش رزمی.


1. WEAPON KATA has to be alive and has to be performed with feeling. The purpose of techniques must be clear, they should have a combat value. A WEAPON KATA must not be just a dance, nice for looking but devoid of combat value.
 

.2مرتبط با روح . انرژی زور و عقل باید در یک نقطه و یک زمان هماهنگ کار کنند . در اینجا میتوانیم درباره ی تمرکز بگوییم
3.قدرت ، قوی و ضعیف بودن،سختی و نرمی ، پیچیدگی و سادگی ، اینها چیزهایی است که باید در کاتای سلاح به آن توجه شود .


2. There has to be “spirit”. Energy, force and mind must come together in one point in a short moment. Here we can talk about “Focus”.
3. The power of strong and weak, hard and soft, flex and relax. This we have to see in a WEAPON KATA.

 

.4زمان بندی سریع و آهسته. و همچنین ترکیبات و تغییرات سریع و آهسته.در کاتای سلاح تفاوت بین عمل کردن و نکردن وجود دارد.در این روش ریتم ها بازتاب کننده ی شخصیت ها هستند و حسی از یک نبرد را منتقل می کنند .


4. The timing of fast and slow. There has to be a variation in speed. There is a difference between action and no action in a WEAPON KATA. In this manner there will be a rhythm reflecting a character and conveying a feeling of a battle
 

.5ریتم نفش کشیدن ، نحوه ی صحیح دم و بازدم. این خیلی مهم است که قدرت و انرژی در نقطه ی تحتانی شکم جمع شود.


5. Rhythm of breathing, the right way of breathing in and out. It is important to gather power and energy in the area of the energy-centre in the lower abdomen.


.6تعادل در هر تمرینی ضروری است.برای داشتن تاثیر بسزای تکنیک ها داشتن تعادل بدنی مهم است. بعضی از تکنیک ها در کاتای سلاح فقط برای داشتن تعادل بدنی خوب می باشد .
7.تقارن و همگام سازی در کاتاهای همگام سلاح بسیار مهم است .


6. Balance is very important in every exercise. For right and effective techniques it is important to have a good balance of the body. Some techniques in a WEAPON KATA are just for development of balance of the body.
7. Synchronization is very important in WEAPON KATA SYNCHRONIC.


نکته: داوران برای قضاوت صحیح باید به موارد زیر توجه داشته باشند.


Note : Referees /judges must always apply the following criteria in order to judge correctly :
 

.1اجرا چگونه بود؟
2.همگام سازی چگونه بود ؟
3.نحوه ی اجرا چگونه بود ؟ آیا مسابقه دهنده شبیه به فایتر بوده یا تکنیک های او در طول اجرا بی حس و حال بوده است ؟
4.نحوه ی تنفس مسابقه دهنده چگونه بود؟ آیا خوب بود ؟
5.تعادل او چگونه است ؟آیا در حین اجرا تعادلش را از دست میدهد؟ آیا قوی بر روی پاهایش می ایستد؟
6. میزان نرم چگونه بود , آیا مطابق بر قواعد WMMAF بوده است؟


1. How was the PERFORMANCE?
2. How was the SYNCHRONIZATION?
3. How was performer’s manner? Did he/she look like a fighter or was his action passive during the performance?
4. How was his/her BREATHING? Was it good?
5. How was his/her BALANCE? Did he/she loose balance during the performance? Was the performer strong on his/her legs?

6. How was HARD/SOFT applied, did it correspond to the main principle of WMMAF? Was it just Soft movements? Was it just HARD movements

?


KIME.7 او چگونه بود ؟ آیا روح یک فایتر را به نمایش می گذاشته است؟ آیا اجرای او شبیه به یک مبارزه ی واقعی بوده است؟ آیا او به شما این احساس که یک چیز قوی و متمرکزی در اجرای او بود ، را منتقل می کند؟ یا حرکات او به رقص شبیه بوده است و همانند ترکیبی از حرکات زیبا بوده است ؟


7. How was his/her KIME? Did he/she show the fighting spirit? Did he/she look like having a real fight, a real battle during his/her KATA? Did he/she make you feel that something strong and focused was inside the performance, or did his/her movements look just like a dance , just like a beautiful succession of movements and that’s it ?
 

رد صلاحیت در کاتا ی سلاح (دیسکوالیفیکیشن):


Disqualification in WEAPON KATA


-اگر یک نفر یا یک تیم برای مسابقه حاضر نشود بعد از 30 ثانیه رد میشود .
-اگر یک نفر یا تیم شرکت کننده اجرایشان را قبل پایان قطع کنند رد می شوند.
- اگر فرد یا یکی از افراد تیم زمین مسابقه را ترک کنند فرد یا کل تیم رد میشوند.
-زمانی که تایم اجرا از محدوده ی زمانی خارج باشد.


- If one competitor/team is not coming to compete, after 30 seconds follows disqualification.
- When a competitor or team stops the performance before the end, disqualification will follow.
- When a competitor or member of a team moves out of the competition area, the competitor ore the team will be disqualified.
– When a performance is less or more than the time limit .

 


نفر یا تیم شرکت کننده ی اول


First competitor or team


- مسابقه دهندگان بر اساس زمان ثبت نامشان رده بندی میشوند. بدین منظور شرکت کننده ای که فرم ثبت نامش را با تعویق ارسال مینماید اولین شرکت کننده خواهد بود. اولین ثبت نام کنندگان در آخر بخش مسابقه خواهند داد.


-The competitors will compete in the order of their registrations. In this way the competitor or team who was delayed sending registrations forms will be the first in starting the competition. The first registered competitors will compete in the end of division.


دفاع شخصی


SELF-DEFENSE


• مبارزات دفاع شخصی


1. SELF-DEFENSE COMBAT
 

در مبارزات دفاع شخصی تیمی متشکل از 2 نفر وجود دارد ،1 حمله کننده و 1 دفاع کننده
-تیم های مردانه فقط میتواند از دو عضو مرد تشکیل شده باشند که دارای رده سنی یکسان می باشند .
- تیم های زنانه فقط میتواند از دو عضو زن تشکیل شده باشند که دارای رده سنی یکسان می باشند
-تیم های MIXT باید از دو عضو تشکیل شده باشند یکی مردو دیگری زن که دارای رده سنی یکسان می باشند .
-در مبارزات دفاع شخصی باید 70 درصد از اجرا برگرفته از واقعیات مبارزه باشد و 30 درصد آن میتواند از هنر های نمایشی باشد.


In Self-Defense Combat a team is composed of 2 competitors, 1 attacker and 1 defender. - MALE teams is composed strictly by two (2) male members having the same age category. - FEMALE teams is composed strictly by two (2) female members having the same age category. - MIXT teams is composed strictly by two (2) members, one male and one female having the same age category.
- In Self-Defense Combat there must be 70% of the performance in a reality way of fighting, 30% of the performance is allowed for show choreographic

.
• نمایش دفاع شخصی که متشکل از یک تیم 4 نفره است ، 3 حمله کننده و 1 دفاع کننده
در نمایش دفاع شخصی باید 50 درصد از تکنیک های یک مبارزه ی واقعی استفاده شود و 50 درصد آن باید از تکنیک های نمایشی باشد . اساسا 50 درصد داوری برای واقعه گرایی است و 50 درصد آن برای نمایشی/آکروباتی است .
-تمام تیم ها اکیدا باید از 4 شرکت کننده تشکیل شده باشند در هر جنسیت و هر رده سنی ای.


2. SELF-DEFENSE SPORT is a team of 4 competitors, 3 attackers and 1 defender.
In the choreography of Self-Defense Sport there must be 50% realistic fighting techniques and 50% of the performance must be show/choreographic. Basically 50% of the decision will be for the realism and 50% for the show/acrobatic techniques/choreography.
- All teams are composed strictly of four ( 4 ) members , from any sex category , from any age category

 

سلاح های مورد استفاده در دفاع شخصی


Weapons used in SELF-DEFENSE divisions


سلاح های مورد استفاده در دفاع شخصی باید از سلاح های واقعی باشند(تیزنباشند ولی از آهن /فلز یا چوب درست شده باشند نه از پلاستیک، همچنین سلاح های گرم مجاز نیست)
-سلاح ها در دفاع شخصی برای دفاع و حملات واقعی هستند. بنابر این استفاده از سلاح های گرم ممنوع است.


The weapons used for the SELF-DEFENSE performances have to be real weapons (not sharpened but made of iron / wood / metal and not from plastic, NO FIRE GUNS WEAPONS ARE ALLOWED!!!). Weapons within SELF-DEFENSE are for real defending or real attacking. Therefore it is not allowed to work with soft-weapons.

امنیت سلاح ها در دفاع شخصی
Weapon safety in SELF-DEFENSE
-هر سلاح باید شکل مناسبی داشته و برای مسابقه دهنده ، داوران و بقیه ی حضار خطری نداشته باشد.
-قبل از شروع مسابقه ی دفاع شخصی ، تمام سلاح ها توسط داوران چک می شود .
-هر سلاحی که خطرناک تلقی شود ، توسط داوران از مسابقه رد میشود ، اما مسابقه دهنده میتواند در مسابقه بماند اما مجبور به استفاده از سلاحی دیگر که توسط داوران بی خطر شناخته شده میشود.
-فقط مسابقه دهنده مسئولیت سلاح خود را بر عهده دارد ، نه کسی دیگر.
-سلاح های تیز مورد استفاده در مسابقات WMMAF در بیرون از زمین مسابقه باید توسط یک کاور پوشانده شود.
- Each weapon must be in good shape and safe for the competitor, referees and audience. - Before starting all Self-Defense competition the weapon will be checked by the referees. - Each weapon which is not safe, will be taken out of competition, the competitor or team can stay in the competition, but has to use another weapon checked and authorized by a referee. - Only the competitor is responsible for his (own) weapon, nobody else. -Sharped weapons used in W.M.M.A.F. competitions, have to be covered with a safety cover when outside of the competition area.
اجرا در دفاع شخصی:
Presentation in SELF-DEFENSE
-زمانی که اسم یک شرکت کننده یا تیم برای اولین بار توسط سرداور اعلام می شود ، نفر یا تیم مسابقه دهنده باید در زمین مسابقه حضور یابند،بر روی صندلی های پشت زمین مسابقه .
-When the name of team is announced for the first time by the head referee the team takes place in the competition area or on the chairs in the back of the Competition area.


-زمانی که نام تیم برای بار دوم توسط سرداور اعلام می شود تیم شرکت کننده باید اجرا خودشان را بر اساس کار دفاع شخصی شان انجام دهند.
-تیم باید در مقابل سرداور حاضر شوند ، به او احترام رزمی بگذارند و اطلاعات خود از قبیل اسم کشور و عدد تیم را با صدای بلند برای هیئت داوران قرائت کنند.(برای مثال: کشور فنلاند ، تیم شماره 1).
-سرداور به وسیله ی صدای زنگ به تیم برای شروع کردن کار خود علامت می دهد.
-تیم به نقطه ی شروع رفته و ضمن احترام رزمی زمانی که آماده بودند کار خود را شروع می کنند.این لحظه ایست که تایم آنها شروع می شود .
-زمانی که تیم کار خود را با احترام رزمی دوم تمام می کند و سرداور با زنگ علامت میدهد تایم نگه دار زمان را ثبت میکند .
-تمام شرکت کنندگان قبل و بعد از اجرای خود در خارج از زمین مسابقه در جایی معقول باید منتظر بمانند.
- When the name of team is announced for the second time by the head referee the team has to start their presentation followed by their SELF-DEFENSE performance.
- The team walks in front of the head referee, salutes to the head referee and speaks out loud the following information for the jury: country name, number of the team. This information will be made very short, simply and very clear by the head of the team (Example: Finland, Team 1).
- The head referee gives a signal by a gong to the team to start their performance.
- The team walks to the point where they have to start their performance, salute again and start when they are ready to do it. This is the moment when the time starts being counted.
- When the members of the team finish their performance they salute to the head referee again, and the head referee gives a gong-signal for the second time this is the moment when the time-keeper stops the time.
- All the competitors will wait , before and after their performance , outside the competition area in a decent manner .


محدودیت زمانی در قسمت دفاع شخصی:
Time limit of SELF-DEFENSE divisions .
-هر تیم باید از قوانین محدودیت زمانی که نسبت به نوع اجرایشان تعیین شده است پیروی کنند:
• مبارزات دفاع شخصی(تیم 2 نفره ) ، محدوده ی زمانی : 4-2 دقیقه
• دفاع شخصی نمایشی (تیم 4 نفره ) ، محدوده ی زمانی : 5-3 دقیقه
-اگر زمان اجرا کمتر یا بیشتر از محدوده ی زمانی باشدمیتواند باعث حذف تیم از مسابقات شود (قانون دیسکوالیفیکشن)
- Each team must take care of the time limits of their performances which will be mandatory as follows:
• Self-Defense Combat (2 persons in a team), time limit: 2-4 minutes
• Self-Defense Sport (4 persons in a team), time limit: 3-5 minutes
- If duration of performance is less or more than these time limits it will result in disqualification from that division.
چگونگی برد در دفاع شخصی :
How to win in SELF-DEFENSE
-تصمیم گرفته شده از جمع اکثریت آرای داوران اتخاذ میشود .
-در مسابقات دفاع شخصی همیشه یک تیم با تیمی دیگر مسابقه می دهد.
-برنده به دور بعد راه پیدا می کند ، و بازنده حذف می شود .
- 4 تیم آخر بر سر جایگاه های 4-1 با یکدیگر مسابقه می دهند.
- The decision will be taken by the majority of referees.
- In Self-Defense competition there will be always one team competing against another team.
- The winner will go to the next round, the loser is eliminated.
- The last 4 teams will compete for place 1 to 4 in the competition.


داوری و قضاوت در دفاع شخصی :
Refereeing and Judging in SELF-DEFENSE
-سیستم داوری در داخل فدراسیون جهانی هنرهای رزمی ترکیبی(WMMAF) بر پا یه ی استفاده از 5-3 داور میباشد.
-تیم داوری متشکل از یک سرداور و 2 الی4 داور کنار می باشد.
-در مسابقات نیمه نهایی 3 داور از کشور های مختلف حضور دارند.
-در مسابقات فینال 3 الی 5 داور بسته به تصمیم هیات سازمان WMMAF حضور دارند.
-تصمیمات مستقیما توسط داوران به شرح زیر گرفته می شود: داوران کنار و سرداور مسابقه را از یک زاویه ی یکسان مشاهده می کنند و برنده را با چوب های قرمز یا آبی مشخص می کنند و با علامت سرداور
-تصمیم ها بر اساس اکثریت آرای داوران گرفته میشود .
- The refereeing system within the World Mixed Martial Arts Federation is based on using 3-5 referees.
- The referee team is composed of one head referee and 2 or 4 side referees.
- In the semi-finals there are 3 referees of different countries.
- In the finals there are 3 or 5 referees depending on decision of the organizing staff of the WMMAF.
- The decision will be taken directly by the referees as follows: the side referees and the head referee will watch in the same direction and they will show the winner directly by their blue or red stick, at once, at the sign of the head referee.
- The decision will be taken by the majority of referees

چگونه یک نمایش دفاع شخصی را ساخته و اجرا نماییم؟
How to create and how to perform a SELF-DEFENSE choreography?!
- مربی و مسابقه دهنده باید بدانند که تایم از زمان احترام رزمی شروع میشود و در احترام رزمی آخر زمان ثبت میشود.
-هر تیم باید حتما 4 سناریو آماده کنند(سناریو های مبارزات خیابانی ).
-هر سناریو باید ابتدا در حالت آهسته اجرا شود و بلافاصله با سرعت واقعی(مثال: سناریو اول صحنه آهسته –سناریو اول معمولی-سناریو دوم صحنه آهسته – سناریو دوم معمولی- و ادامه...)
-هر تیم در دو سناریوی اول خود،حمله کننده با دست خالی حمله میکند و در دوسناریو ی آخر حمله کننده با سلاح حمله خواهد کرد.
-در هر تیم شخص دفاع کننده فقط با دست خالی از خود دفاع می کند اما میتواند در آخر با سلاحی که از حمله کننده میتواند بگیرد اجرا را به اتمام برساند دفاع کننده همیشه باید بدون سلاح شروع کند
- هر تیم اجرای خود را در قالب تکنیک های واقعی دفاع شخصی به نمایش می گذارد اما همچنین میتواند از حرکات نمایشی/ اکروباتی استفاده نماید.
- The coach and competitors must know the time will start to be counted from the salute for starting the performance until the salute for the ending the performance.
- Each team must perform strictly 4 scenarios (small street-fights scenarios).
- Each “scenario” will be performed first with slow-motion and immediately after in the real-speed ( ex: first scenario slow-motion, first scenario real-speed, second scenario slow-motion, second scenario real-speed, and so on ) .
- In each team in the FIRST 2 scenarios, the attacker will attack strictly by using no weapons and in the LAST 2 scenarios he will attacks with weapons.
- In each team the defender will always use just empty-hands for his defense but he can also finish as his wish using the weapon taken from the attacker. The defender starts always without weapons.
- Each team will perform their scenarios using Self-Defense techniques in a realistic but also in a show/choreographic manner .
نکته : سناریو به معنای نمایشی از مبارزات کوچک خیابانی که بر پایه ی دفاع شخصی است میباشد. راه و روش انجام یک سناریو مثل (ضربه , چند ضربه، ضربه، چند ضربه ..... و پایان)
Note: „SCENARIO” means a small street-fight choreography based on Self-Defense applications. The way of working in this a scenario is like “attack, counter-attack, attack, counter-attack ......and finalization.
سیستم قضاوت و داوری در دفاع شخصی :
Judging System in SELF-DEFENSE
امتیازات بر اساس 5 قانون زیر داده میشود :
اجرا:نحوه ی ورود به زمین مسابقه ، مقدمه، احترام رزمی ، و نحوه ی پایان اجرا.
حرکت آهسته: نحوه ی اجرا در حرکت آهسته.آیا سلاح های آنها با جای درست بدنشان اصابت مینماید؟آیا همه ی اعضای تیم تکنیک ها را به درستی اجرا میکنند ؟
سرعت معمولی : عملکرد در سرعت معمولی چگونه است ؟ آیا خوب بود یا آرام بود ؟ آیا تمرکزی در تکنیک هایشان وجود داشت؟
همکاری تیمی: عملکرد تیمی آنها چگونه بود ؟ آیا عملکرد تیمی ضعیف یا متوسط یا خیلی خوب بوده است؟ آیا همانند یک تیم واقعی عمل میکردند و تکنیک هایشان همگام بوده است ؟
فن نمایش: نحوه ی نمایش چگونه بوده است ؟ واقعی؟ضمن اثبات درجه ی بالای تکنیک ها آیا تماشایی و دیدنی بوده است ؟
Scoring points are given based on the following FIVE CRITERIA:
Presentation: The way of entering the Competition area, the introduction, the salute, and the way they are closing the performance.
Slow-motion: The performance in slow motion. Are they hitting with their weapons the right part of the body? Do all team members show good techniques?
Normal speed: How is the performance in normal speed? Was it good, was it too slow...? Was there Focus in their techniques???
Working together: How are the competitors in working together? Was the team work bad, normal or extra good? Are they working like a real team, synchronizing their techniques, ....?
Choreography: How was the choreography? Was it realistic? Was it also attractive and spectacular besides demonstrating high level of techniques?

رد صلاحیت در دفاع شخصی (دیسکوالیفیکیشن):
Disqualification in SELF-DEFENSE
-اگر یک تیم برای مسابقه حاضر نشود بعد از 30 ثانیه رد میشود .
-اگر یک تیم شرکت کننده اجرایشان را قبل پایان قطع کنند رد می شوند.
- اگر یکی از افراد تیم زمین مسابقه را ترک کنند کل تیم رد میشوند.
- If one team is not coming after the head referees call them by the microphone to compete, after 30 seconds follows disqualification.
- When a team stops the performance before the end, disqualification will follow.
- When any member of a team moves out of the competition area, the team will be disqualified.
تیم شرکت کننده ی اول
First team who has to compete
- مسابقه دهندگان بر اساس زمان ثبت نامشان رده بندی میشوند. بدین منظور شرکت کننده ای که فرم ثبت نامش را با تعویق ارسال مینماید اولین شرکت کننده خواهد بود. اولین ثبت نام کنندگان در آخر بخش مسابقه خواهند داد.
-The teams will compete in the order of their registrations. In this way the competitor or team who delayed sending registrations forms will be the first in starting the competition. The first registered competitors will compete in the end of division.
دفاع شخصی سلاح
WEAPON SELF–DEFENSE
در بخش دفاع شخصی با سلاح یک مبارزه ی سنتی وجود دارد . سلاح در مقابل سلاح. سلاح استفاده شده در اجرا باید از سلاح های واقعی باشد(تیز نباشد ولی از آهن /چوب و یا فلزات درست شده باشد و از سیلیکون و پلاستیک نباشد).فقط سلاح های هنر های رزمی یا سلاح های سنتی ملی کشورها پذیرفته است.همه ی سلاح ها باید در شیوه های سنتی و مدرن اجرا شوند و باید اصالت سنتی خود را حفظ کنند . رئیس داوران در این مورد تصمیم نهایی را می گیرد.
In the Weapon Self-Defense division there will be a traditional fight „weapon vs. weapon”. The weapons used for the Self-Defense performances have to be real weapons (not sharpened but made from iron / wood / metal and not from plastik or silicon).Just traditional Martial Arts Weapons are allowed or traditional national weapons of somebody’s country. All weapons must be used in a very traditional manner and not in a very modern survival one. The Chairmen of Referees has the final decision in this case.
تیم ها در دفاع شخصی سلاح
TEAMS in WEAPON SELF-DEFENSE
2 نوع تیم در این گروه وجود دارد
-تیم های مردانه فقط میتواند از دو عضو مرد تشکیل شده باشند که دارای رده سنی یکسان می باشند.
- تیم های زنانه فقط میتواند از دو عضو زن تشکیل شده باشند که دارای رده سنی یکسان می باشند .
There are two (2) kinds of WEAPON SELF-DEFENSE teams: - MALE teams composed of two (2) male members having the same age category. -FEMALE teams composed of two (2) female members having the same age category.
محدودیت زمانی در قسمت دفاع شخصی با سلاح:
Time limit of WEAPON SELF-DEFENSE divisions
-هر تیم باید از قوانین محدودیت زمانی که نسبت به نوع اجرایشان تعیین شده است پیروی کنند که عبارت است از محدودیت 4-2 دقیقه.
- Each team must take care of the time limits of their performances which will be mandatory as follows : 2-4 minutes .
رد صلاحیت در دفاع شخصی با سلاح (دیسکوالیفیکیشن):
Disqualification in WEAPON SELF-DEFENSE
-اگر یک تیم برای مسابقه حاضر نشود بعد از 30 ثانیه رد میشود .
-اگر یک تیم شرکت کننده اجرایشان را قبل پایان قطع کنند رد می شوند.
- اگر یکی از افراد تیم زمین مسابقه را ترک کنند کل تیم رد میشوند.
-اگر زمان اجرا کمتر یا بیشتر از محدوده ی زمانی باشدمیتواند باعث حذف تیم از مسابقات شود.
- If one team is not coming after the head referees call them by the microphone to compete, after 30 seconds follows disqualification.
- When a team stops the performance before the end, disqualification will follow.
- When any member of a team moves out of the competition area the team will be disqualified–--When the performance is less or more than the time limit.
اجرا در دفاع شخصی با سلاح:
Presentation in WEAPON SELF-DEFENSE
-زمانی که اسم یک شرکت کننده یا تیم برای اولین بار توسط سرداور اعلام می شود ، نفر یا تیم مسابقه دهنده باید در زمین مسابقه حضور یابند،بر روی صندلی های پشت زمین مسابقه .
-زمانی که نام تیم برای بار دوم توسط سرداور اعلام می شود تیم شرکت کننده باید اجار خودشان را بر اساس کار دفاع شخصی با سلاح انجام دهند.
- When the name of team is announced for the first time by the head referee the team takes place in the competition area or on the chairs in the back of the Competition area.
-When the name of team is announced for the second time by the head referee the team has to start their presentation followed by their WEAPON SELF-DEFENSE performance.

-تیم باید در مقابل سرداور حاضر شوند ، به او احترام رزمی بگذارند و اطلاعات خود از قبیل اسم کشور و عدد تیم را با صدای بلند برای هیئت داوران قرائت کنند.(برای مثال: کشور فنلاند ، تیم شماره 1).این اطلاعات باید خلاصه و کاملا واضح توسط کاپیتان تیم گفته شود.
-سرداور بوسیله ی صدای زنگ به تیم برای شروع کردن کار خود علامت می دهد.
-تیم به نقطه ی شروع رفته و ضمن احترام رزمی زمانی که آماده بودند کار خود را شروع می کنند.این لحظه ایست که تایم آنها شروع می شود .
-زمانی که تیم کار خود را با احترام رزمی دوم تمام می کند و سرداور با زنگ علامت میدهد تایم نگه دار زمان را ثبت میکند .
-تمام شرکت کنندگان قبل و بعد از اجرای خود در خارج از زمین مسابقه در جایی معقول باید منتظر بمانند.
- The team walks in front of the head referee, salutes to the head referee and speaks out loud the following information for the jury: country name, number of the team. This information will be made very short, simply and very clear by the head of the team. .
- The head referee gives a signal by a gong to the team to start their performance.
- The team walks to the point where they have to start their performance, salute again and start when they are ready to do it. This is the moment when the time starts being counted.
- When the members of the team finish their performance they salute to the head referee again, and the head referee gives a gong-signal for the second time This is the moment when the time-keeper stops the time.
- All the competitors will wait , before and after their performance , outside the competition area in a decent manner .

چگونگی برد در دفاع شخصی با سلاح :
How to win in WEAPON SELF-DEFENSE
-تصمیم گرفته شده از جمع اکثریت آرای داوران اتخاذ میشود .
-در مسابقات دفاع شخصی با سلاح همیشه یک تیم با تیمی دیگر مسابقه می دهد.
-برنده به دور بعد راه پیدا می کند ، و بازنده حذف می شود .
- 4 تیم آخر بر سر جایگاه های 4-1 با یکدیگر مسابقه می دهند.
- The


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...