آموزش.اصول صحیح دویدن (Training, principles of correct running)

اصول و روش صحیح در دویدن KICKJIT...

آموزش.اصول صحیح دویدن  (Training, principles of correct running)

اصول و روش صحیح در دویدن Kickjitsu MMA

 

اصول و روش صحیح در دویدن

دویدن آهسته ( استقامتی)
وضعیت سر هنگام دویدن: سر با بدن در خط مستقیم قراردارند و هنگام دویدن نباید سر را به سمت عقب یا طرفین و یا جلو خم نمود زیرا با طی نمودن مسافتهای طولانی فشار زیادی به مهره های گردنی اعمال خواهد شد 

وضعیت تنه: تنه در دویدنهای آهسته (دوهای استقامت) صاف و کشیده و عمود به زمین است و با افزایش سرعت دویدن تمایل رو به جلوی آن افزایش می یابد 
وضعیت دستها و شانه ها: شانه ها هنگام آهسته دویدن, آزاد و راحت و افتاده می باشند زاویه آرنج با باز و حدود 90 درجه است و حرکت نوسانی دستها به سمت مرکز بدن انجام می شود مقدار عقب آمدن دستها بگونه ای است که مچ دست تا امتداد لگن به عقب حرکت می کند کف دست به سمت بدن و انگشتان به حالت نیمه بسته ولی بدون انقباض و انگشت شست روی دومین مفصل انگشت اشاره قرار می گیرد 
نحوه تماس پا با زمین: میزان بالا آمدن زانوها در دوهای آهسته کمتر از مقداری است که فرد سریع می دود فرود پا جلوتر از مرکز ثقل بدن می باشد, بطوری که ابتدا قسمت خارجی پاشنه و سپس کف پا و پنجه با زمین تماس پیدا می کند

هرچقدر سرعت دویدن افزایش یابد تماس پاشنه با زمین کمتر شده به طوری که ابتدا, وسط کف پا با زمین تماس پیدا می کند اگر سرعت همچنان افزایش یابد بطوری که فرد با تمام سرعت خود بدود فقط سینه پا با زمین تماس پیدا می کند 
تکنیک دویدن در حداکثر سرعت
وضعیت سر و گردن: سر و گردن صاف و در امتداد تنه قراردارد سر هیچ گونه حرکتی به طرفین و بالا و پایین ندارد نگاه به جلو دوخته می شود 
حالت شانه ها: حالت آنها تقریباً آویخته و آزاد و راحت و بدون حرکات چرخشی به طرفین است 
حالت دستها: بازوان بطور موازی با هم به جلو و عقب تاب می خورند و به سمت داخل و خارج بدن نباید حرکت نمایند زاویه آرنج حدود 90 درجه است حرکت دستها از مفصل شانه انجام می شود و آرنج ها نباید باز و بست شوند هنگامی که دست به سمت عقب بدن تاب می خورد مچ دست تا امتداد تاج لگن خاصره بالا می آید و هنگامی که دست به جلو تاب می خورد مچ تا امتداد شانه ها بالا می آید 
حالت تنه: بدن کمی به سمت جلو تمایل دارد و عمود به زمین نیست و لگن خاصره بالا نگه داشته می شود 
وضعیت پاها: با توجه به اینکه سرعت یک فرد برابر است با تعداد گام برداری (تواتر) ضربدرطول گام وی بنابراین هنگام دویدن سرعت می بایست برای افزایش طول گام زانو را از جلو تا حدامکان بالا آورد بطوری که ران با سطح افق تقریباً موازی شود 
تماس پا با زمین: اولین محل تماس پا با زمین با قسمت لبه خارجی سینه پاست و در مرحله تحمل وزن بدن تمام کف پا نیز با زمین تماس می یابد (درقهرمانان سرعت, پاشنه پا بالا نگه داشته می شود) باید توجه داشت فرود پا بر خلاف دوهای استقامت روی خط ثقل بدن می باشد دانستن این نکته جالب است که تاثیر دویدن برای فردی که مثلا مسافت 1 کیلومتر را با یک سرعت یکسان و بدون توقف میدود، کمتر از فردی است که همین مسافت را به صورت تند و کند و بدون توقف بدود 
یکنواخت ندویدن  باعث میشود که حالت عضلات و ضربان قلب متغییر بوده در نتیجه بدن سوخت و ساز بهتری داشته  و چربی سوزی بیشتری خواهیم داشت

Running better, from head to toe.

Head Tilt How you hold your head is key to overall posture, which determines how efficiently you run. Let your gaze guide you. Look ahead naturally, not down at your feet, and scan the horizon. This will straighten your neck and back, and bring them into alignment. Don't allow your chin to jut out.
Shoulders Shoulders play an important role in keeping your upper body relaxed while you run, which is critical to maintaining efficient running posture. For optimum performance, your shoulders should be low and loose, not high and tight. As you tire on a run, don't let them creep up toward your ears. If they do, shake them out to release the tension. Your shoulders also need to remain level and shouldn't dip from side to side with each stride.
Arms Even though running is primarily a lower-body activity, your arms aren't just along for the ride. Your hands control the tension in your upper body, while your arm swing works in conjunction with your leg stride to drive you forward. Keep your hands in an unclenched fist, with your fingers lightly touching your palms. Imagine yourself trying to carry a potato chip in each hand without crushing it. Your arms should swing mostly forward and back, not across your body,between waist and lower-chest level. Your elbows should be bent at about a 90-degree angle. When you feel your fists clenching or your forearms tensing, drop your arms to your sides and shake them out for a few seconds to release the tension.
Torso The position of your torso while running is affected by the position of your head and shoulders. With your head up and looking ahead and your shoulders low and loose, your torso and back naturally straighten to allow you to run in an efficient, upright position that promotes optimal lung capacity and stride length. Many track coaches describe this ideal torso position as "running tall" and it means you need to stretch yourself up to your full height with your back comfortably straight. If you start to slouch during a run take a deep breath and feel yourself naturally straighten. As you exhale simply maintain that upright position.
Hips Your hips are your center of gravity, so they're key to good running posture. The proper position of your torso while running helps to ensure your hips will also be in the ideal position. With your torso and back comfortably upright and straight, your hips naturally fall into proper alignment--pointing you straight ahead. If you allow your torso to hunch over or lean too far forward during a run, your pelvis will tilt forward as well, which can put pressure on your lower back and throw the rest of your lower body out of alignment. When trying to gauge the position of your hips, think of your pelvis as a bowl filled with marbles, then try not to spill the marbles by tilting the bowl.
Legs/Stride While sprinters need to lift their knees high to achieve maximum leg power, distance runners don't need such an exaggerated knee lift--it's simply too hard to sustain for any length of time. Instead, efficient endurance running requires just a slight knee lift, a quick leg turnover, and a short stride. Together, these will facilitate fluid forward movement instead of diverting (and wasting) energy. When running with the proper stride length, your feet should land directly underneath your body. As your foot strikes the ground, your knee should be slightly flexed so that it can bend naturally on impact. If your lower leg (below the knee) extends out in front of your body, your stride is too long.
Ankles/Feet To run well, you need to push off the ground with maximum force. With each step, your foot should hit the ground lightly--landing between your heel and midfoot--then quickly roll forward. Keep your ankle flexed as your foot rolls forward to create more force for push-off. As you roll onto your toes, try to spring off the ground. You should feel your calf muscles propelling you forward on each step. Your feet should not slap loudly as they hit the ground. Good running is springy and quiet.


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Modeling and optimal control of human-like running

Katja Mombaur - IWR
Gerrit Schultz - previously IWR, now at Freiburg
Joachim Knöthig - previously IWR
Designing and controlling an anthropomorphic mechatronic system that is able to perform a dynamic running motion is a challenging task. One difficulty is that the fundamental principles of natural human running motions are not yet fully understood. The purpose of our research is to show that mathematical optimization is a helpful tool to gain this insight into fast and complex motions.
We present physics-based running motions for complex models of human-like running which have been generated by optimization. Running is modeled as a multiphase periodic motion with discontinuities, based on multibody system models of the locomotor system with torque actuators and spring-damper elements at each joint. We use a 3D model of the human body with 12 bodies (2-segment torso, upper legs, lower legs, feet, upper arms, lower arms) and 25 DOF as well as a 2D version describing running in the sagittal plane with 9 bodies and 11 DOF.
The problem of generating gaits is formulated as offline optimal control problem and solved by an efficient direct multiple shooting method. We optimize energy-related criteria and show that the results have a close resemblance to running motions of humans. The results provide information about the internal forces and torques required to produce natural human running, as well as on the resulting kinematics.

Earlier research with a simple 2D model with 5 bodies (torso, upper and lower legs) has shown that articulated feet as well as arms are necessary to generate truly dynamic human-like running.

References: 
G. Schultz, K. Mombaur: Modeling and Optimal Control of Human-Like Running, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Vol. 15, No. 5, Oct. 2010
G. Schultz, Optimal Control of Human Running, Diploma Thesis, IWR, University of Heidelberg, 2007

J. Knöthig: Modeling and Optimal Control of Human-like Gaits with Flight Phases, Diploma Thesis, IWR, University of Heidelberg, 20

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...