بانوان

بانوان

کمیته های اصلی بانوان در کشور

کمیته های اصلی بانوان در کشور

  طبق دستور العمل کمیته فنی سبک کیک-جیتسو کشور در سال 1396 کشور به پنج قسمت کلی تقسیم گردید. پیرو ابلاغ و دستور رئیس بانوان کشور سرکار خانم شیهان شریفی مسئولیت  امور استانها و مناطق کشور توسط سرکار خانم هاشمی استارت خورد لازم به ذکر است : منطقه شمال کش...

ادامه مطلب