کمیته فنی

کمیته فنی

کمیته فنی سال 1397

کمیته فنی سال 1397

پیرو ابلاغ شیهان سیامک خرمی رئیس سبک افراد ذیل تا پایان سال 1397 عضو رسمی شورای عالی فنی سبک منصوب و مشغول به کار شدند  1- حاج محمد ياران           //عضوء اصلی 2- مجتبی قربانعلی دولابی //عضوء اصلی  3-   حامد ثقفی                   // عضوء اصلی  4-سيد ق...

ادامه مطلب