رئیس سبک

رئیس سبک

رئیس سبک

رئیس سبک

  34 سال سابقه ورزشی شروع ورزش از سال 1362  ( 1982 32YEARS OF SPORT ACTIVITY, BEGGINING FROM )   تاریخ بنیان گذاری  سبک کیک جیتسو در ایران 1380  (KICK JITSU SYLE WAS FOUNDED IN 2003 IN IRAN)   عناوین (HEADLINES) رئیس سبک کیک -جیتسو فدراسیون ورزشهای رزم...

ادامه مطلب